Apstiprina Latvijas nacionālo pozīciju par grozījumiem ES Direktīvā par atkritumu apsaimniekošanu

Ministru kabinetā 9. aprīlī apstiprināta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotā Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem. Pozīcijā ir ietvertas Latvijas galvenās intereses par jautājumiem saistībā ar pārtikas atkritumu un tekstilizstrādājumu atkritumu apsaimniekošanu.


VARAM Valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos pienākumu izpildītāja Rudīte Vesere norāda: “Latvijas nacionālo pozīciju esam sagatavojuši, sadarbojoties gan ar nozaru ministrijām, gan ar nevalstiskā sektora un uzņēmēju pārstāvjiem. Latvija kopumā atbalsta priekšlikuma virzību, un atzīst to par būtisku rīku, lai samazinātu resursietilpīgo nozaru ietekmi uz vidi. Latvijas prioritāte sarunās par pārtikas atkritumu un tekstilizstrādājumu atkritumu apjomu samazināšanu un apsaimniekošanu ir skaidru un precīzu prasību noteikšana ražotājiem, tirgotājiem un sabiedrībai kopumā. Pārejot uz aprites ekonomikas modeli, sabiedrībai kopumā ir būtiski jāmaina savi patēriņa paradumi.”

Lai sasniegtu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķrādītāju un līdz 2030. gadam uz pusi samazinātu pārtikas atkritumu apjomu uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecības un patēriņa līmeņos, un samazinātu pārtikas zudumus ražošanas un piegādes ķēdēs, EK priekšlikums paredz noteikt dalībvalstīm skaidru atbildību par pārtikas atkritumu samazināšanas paātrināšanu Paredzēts, ka līdz 2030.gadam dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai samazinātu mājsaimniecībās, tirdzniecībā un restorānos un citā pārtikas piegādē radīto atkritumu daudzumu par 30%.

Attiecībā uz tekstila atkritumiem, Eiropas Komisijas (EK) priekšlikuma mērķis ir uzlabot tekstila atkritumu apsaimniekošanu, prioritāti piešķirot atkritumu neradīšanai, tekstilizstrādājumu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, un īstenot principu “piesārņotājs maksā”, ieviešot ražotāja paplašināto atbildību par tekstilizstrādājumiem.

Latvijā  ir ievērojams lietoto tekstilpreču, kas ievestas no citām valstīm, īpatsvars – lietotas tekstilpreces ir 25% no kopējā tekstilpreču apjoma. Tāpēc nacionālajā pozīcijā teikts, ka direktīvas projekta prasībām jāattiecas arī uz lietoto tekstilizstrādājumu laišanu tirgū un darīšanu pieejamu tirgū. Tāpat Latvijai ir svarīgi, lai būtu noteikts,  kā ražotāju atbildības sistēmas sadarbojas ar sociālajiem uzņēmumiem, sociāli ekonomiskām vienībām, atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, pašvaldībām un to izveidotām atkritumu apsaimniekošanas sistēmām un brīvprātīgiem savākšanas punktiem.


Avots: www.varam.gov.lv 2024. gada 9. aprīlis