PAR MUMS

Latvijas Iepakojuma asociācija ir biedrība,  kas apvieno Latvijas uzņēmējus – iepakojuma ražotājus, tirgotājus, lietotājus, ekspertus – juridiskas personas.


Latvijas Iepakojuma asociācija (LIA) ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska biedrība, kas dibināta 1995. gada 15. jūnijā. Tās dalībnieki ir juridiskas personas – uzņēmumi, biedrības un izglītības iestādes, kas atbalsta Asociācijas mērķus un darbību, kā arī akceptē Asociācijas statūtus.

Kopš 1996. gada LIA ir Pasaules Iepakojuma organizācijas (WPO) pilntiesīga dalībniece, un tas nodrošina plašas informācijas iegūšanas un apmaiņas iespējas par visiem ar iepakojumu saistītajiem jautājumiem.

LIA ir Eiropas Iepakojuma institūciju konsorcija (EPIC), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Nacionālās automātiskās identifikācijas organizācijas GS1 Latvija, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) biedrs, kā arī LR MK un NVO Sadarbības memoranda un Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) Konsultatīvās padomes, kā arī LDDK Nozares ekspertu padomes dalībnieks.

Mērķi

Asociācijas darbības mērķis – nodrošināt iepakojuma nozares attīstību, progresīvu iepakošanas tehnoloģiju ieviešanu un racionālu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu izveidi valstī.

LIA darbības UZDEVUMI:

1) Latvijas iepakojuma ražotāju, tirgotāju un lietotāju apvienošana vienotai rīcībai iepakojuma nozares aktuālu jautājumu risināšanā;

2) Asociācijas darbības programmas un mērķprogrammu realizēšana;

3) iepakojuma nozares attīstības, tajā skaitā, kvalitātes sistēmu ieviešanas un prasību ievērošanas, kā arī nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana;

4) videi draudzīgas uzņēmējdarbības veicināšana un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas atbalstīšana;

5) biedru informēšana par iepakojuma nozares aktualitātēm un konsultēšana  iepakojuma jomā, kā arī informācijas apmaiņas nodrošināšana starp Asociācijas biedriem;

6) LIA biedru interešu pārstāvniecība attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citām juridiskajām personām, kā arī ārvalstu iestādēm un organizācijām, ciktāl tas nav pretrunā ar Asociācijas mērķiem;

7) līdzdalība likumdošanas pilnveidošanā iepakojuma jomā, tai skaitā, tās saskaņošanā ar Eiropas Savienības direktīvu prasībām un rekomendācijām, likumprojektu izstrādāšanā un profesionālo sociāli ekonomisko ekspertīžu veikšanā;

8) sadarbība ar ārvalstu un starptautiskajām iepakojuma nozares organizācijām, to pieredzes pētīšana un praktiska pielietošana;

9) iepakojuma nozares popularizēšana, tajā skaitā, izstāžu, konferenču, semināru un konkursu organizēšana, informatīvi izglītojošu materiālu sagatavošana un izdošana;

10) izglītojošu konsultāciju un apmācību iepakojuma jomā organizēšana un īstenošana;

11) sadarbība ar izglītības iestādēm, zinātniskās pētniecības organizācijām apmācību programmu izstrādē un ieviešanā, kā arī zinātnisko pētījumu veikšanā un realizēšanā iepakojuma nozarē;

12) līdzdalība dažādu iepakojuma projektu atbalstīšanā, sagatavošanā, virzīšanā un koordinēšanā;

13) Latvijas iepakojuma nozares informatīvās datu bāzes uzturēšana un pilnveidošana.

Asociācijas darbības metodes:

1) sadarbība ar Latvijas un ārvalstu iepakojuma nozares organizācijām, uzņēmējiem (komersantiem), kā arī valsts un pašvaldību institūcijām;

2) ekspertu grupu veidošana iepakojuma nozares aktuālu jautājumu risināšanai un iesaistīšanās kompetentu institūciju darba grupās;

3) darba grupu veidošana Asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanai;

4) Asociācijas biedru savstarpējās informācijas apmaiņas veicināšana;

5) mērķtiecīga mediju piesaistīšana LIA mērķu popularizēšanai, sadarbība un līdzdalība izstāžu, konferenču, semināru, konkursu organizēšanā, kā arī nozares informatīvās literatūras izplatīšana;

6) sadarbība ar izglītības iestādēm, izglītojošu akciju organizēšana un projektu izstrāde.

Organizatoriskā struktūra

Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce. Biedru sapulces starplaikos LIA darbību vada un  biedru sapulces lēmumu izpildi organizē, kā arī biedrību pārstāv Valde ar 5 valdes locekļiem, ieskaitot Valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.