Plānota VVD inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana

                                                                    

Latvijas Vides aizsardzības fonda multisektoriālo projektu, t.sk. Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai, ietvaros biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija” 2021. gada 1. aprīlī ir noslēgusi līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās” (reģ. nr. 1 08/164/2020) īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir Valsts vides dienests. Projekta gaitā jāsasniedz sekojoši galvenie mērķi: 1/ mācību programmas un mācību materiālu izstrāde kvalifikācijas paaugstināšanas semināram Valsts Vides dienesta (VVD) darbiniekiem par iepakojumu kā dabas resursu nodokļa (DRN) objektu; 2/ mācību semināra organizēšana un īstenošana; 3/ mācību programmas un materiālu izstrāde VVD darbinieku praktiskajām apmācībām uzņēmumos; 4/ jāīsteno 5 praktiskas apmācības par iepakojuma kā DRN objekta identifikāciju, aprēķinu un kontroles procesu uzņēmumos. Projekta ietvaros no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. maijam plānots apmācīt 35 VVD darbiniekus.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *