Aktuāla informācija par plastmasu saturošu izstrādājumu likumprojektu un šādu izstrādājumu laišanu tirgū pēc 2021.gada 2.jūlija

Eiropas Parlamenta un Padomes 05.06.2019. Direktīva (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu (turpmāk – Direktīva 2019/904) paredz novērst un samazināt konkrētu vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas rīku ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi, un cilvēka veselību, kā arī veicināt pāreju uz aprites ekonomiku.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  izstrādājusi Plastmasu saturošu izstrādājumu likumprojektu (turpmāk – likumprojekts), lai pārņemtu Direktīvā 2019/904 noteiktās prasības. Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanaksmē 05.11.2020. (VSS-948), un pašlaik notiek starpministriju (starpinstitūciju) apspriešanas process.

Atbilstoši Direktīvas 2019/904 5.pantam, ES dalībvalsts no 03.07.2021. aizliedz laist tirgū Direktīvas 2019/904 pielikuma B daļā uzskaitītos: 1/ vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus un 2/ no oksonoārdāmas plastmasas izgatavotus izstrādājumus.

Direktīvā 2019/904 definīcija “laist tirgū” nozīmē izstrādājumu pirmo reizi darīt pieejamu dalībvalsts tirgū, attiecīgi tā nozīmē:  šādu izstrādājumu saražošanu, ievešanu no citas ES dalībvalsts vai importēšanu no trešās valsts. Savukārt Direktīvā 2019/904 dotā definīcija “darīt pieejamu tirgū” nozīmē komercdarbības gaitā par maksu vai bez maksas piegādāt izstrādājumu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai ES dalībvalsts tirgū. Saskaņā ar Direktīvu 2019/904 un likumprojektu, sākot ar 03.07.2021., Latvijas Republikas teritorijā būs aizliegts laist tirgū sekojošus vienreizlietojamos plastmasu saturošos izstrādājumus:

1) vates kociņus, izņemot, ja tie paredzēti lietošanai kopā ar medicīnas ierīcēm;

2) galda piederumus (dakšas, naži, karotes, irbulīši);

3) šķīvjus;

4) salmiņus, izņemot, ja tie paredzēti lietošanai kopā ar medicīnas ierīcēm;

5) maisāmkociņus dzērieniem;

6) baloniem piestiprināmus un to turēšanas kociņus un kociņu mehānismus, izņemot rūpnieciskiem vai citiem profesionālas lietošanas mērķiem paredzētus balonus, ko neizplata patērētājiem;

7) pārtikas iepakojumu, kas izgatavots no putu polistirola, piem., ēdiena traukus ar vai bez vāciņa, kur ievieto ēdienu, ja ēdiens:

a) paredzēts tūlītējam patēriņam uz vietas vai līdzņemšanai;

b) parasti tiek patērēts no iepakojuma trauka;

c) gatavs patērēšanai bez tālākas sagatavošanas, piem., cepšanas, vārīšanas vai sildīšanas, un pārtikas iepakojumu, ko izmanto ātrajām uzkodām vai citam ēdienam, kas gatavs tūlītējam patēriņam, izņemot dzērienu iepakojumu, šķīvjus, paciņas un iepakojumu, kurā iepakota pārtika;

8) no putu polistirola izgatavotu dzērienu iepakojumu un to korķīšus un vāciņus;

9) dzērienu glāzes un to vāciņus,kas izgatavoti no putu polistirola;

10) izstrādājumus, kas izgatavoti no oksonoārdāmas plastmasas.

Minētos izstrādājumus pēc 03.07.2021. būs atļauts darīt pieejamus tirgū, ja:

1) ražotājs šos izstrādājumus būs laidis tirgū līdz 02.07.2021.;

2) ražotājs šo izstrādājumu laišanas tirgū faktu varēs dokumentāri pamatot ar preču piegādes dokumentiem un muitas deklarācijām, kas noformētas atbilstoši muitas procedūrai, laišanai brīvā apgrozībā. Šie dokumenti ražotājam būs jāglabā 10 gadus un pēc pieprasījuma jāuzrāda kompetentajām iestādēm. Aicinām ievērot minētos nosacījumus, veicot attiecīgu izstrādājumu pasūtījumus un iegādes, kā arī informēt par šo jautājumu sadarbības partnerus.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *