ASOCIĀCIJA

Latvijas Iepakojuma asociācija (LIA) ir biedrība, kurā apvienojušies Latvijas uzņēmēji – iepakojuma ražotāji, tirgotāji, lietotāji, eksperti – juridiskas personas.

Asociācija dibināta 1995. gada 15. jūnijā. Šobrīd tās dalībnieki ir juridiskas personas – uzņēmumi, biedrības un izglītības iestādes, kas atbalsta Asociācijas mērķus un darbību, kā arī pieņem Asociācijas statūtus.

Kopš 1996. gada Asociācija ir Pasaules Iepakojuma organizācijas (WPO) pilntiesīga dalībniece, un tas nodrošina plašas informācijas iegūšanas un apmaiņas iespējas par visiem ar iepakojumu saistītajiem jautājumiem.

LIA ir Eiropas Iepakojuma Institūtu koncorcija (EPIC), Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Nacionālās automātiskās identifikācijas organizācijas GS1 Latvija, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas biedrs un LR MK un NVO Sadarbības memoranda dalībnieks.

Mērķi

Pārstāvot biedru kopīgās intereses, nodrošināt iepakojuma nozares attīstību, progresīvu iepakošanas tehnoloģiju ieviešanu, racionālu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu izveidi valstī, mērķtiecīgu komunikāciju attiecībās ar likumdevēju, patērētāju, sabiedrību, kā arī savstarpēji.

Uzdevumi
 1. Latvijas iepakojuma ražotāju, tirgotāju un lietotāju, apvienošana vienotai rīcībai iepakojuma nozares aktuālu jautājumu risināšanā;
 2. Asociācijas darbības programmas un mērķprogrammu realizēšana;
 3. Iepakojuma nozares attīstības, tajā skaitā visa veida kvalitātes sistēmu ieviešanas un prasību ievērošanas, un tajā nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana;
 4. Videi draudzīgas uzņēmējdarbības (komercdarbības) veicināšana un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas veicināšana un atbalstīšana;
 5. Asociācijas dalībnieku informēšana par iepakojuma nozares aktualitātēm un konsultēšana iepakojuma jomā, kā arī informācijas apmaiņas nodrošināšana starp Asociācijas dalībniekiem;
 6. Asociācijas dalībnieku atbalstīšana un interešu pārstāvēšana attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citām juridiskajām personām, kā arī ārvalstu iestādēm un organizācijām, ciktāl tas nav pretrunā ar Asociācijas mērķiem;
 7. Līdzdalība Likumdošanas pilnveidošanā iepakojuma jomā, tai skaitā tās saskaņošanā ar Eiropas Savienības direktīvu prasībām un rekomendācijām, likumprojektu izstrādāšanā un profesionālu sociāli ekonomisko ekspertīžu veikšanā;
 8. Sadarbība un līdzdalība ar ārvalstu un starptautiskajām iepakojuma nozares organizācijām, to pieredzes pētīšana un praktiska pielietošana;
 9. Iepakojuma nozares popularizēšana, tajā skaitā sadarbība un līdzdalība izstāžu, semināru un konkursu organizēšanā, informatīvu un izglītojošu materiālu sagatavošanā un izdošanā;
 10. Izglītošanas un apmācību iepakojuma jomā organizēšana un sekmēšana Latvijā un ārvalstīs;
 11. Sadarbība ar vidējās un augstākās izglītības iestādēm, ar zinātnes un pētniecības iestādēm apmācību programmu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī zinātnisko pētījumu veikšanā un realizēšanā iepakojuma jomā;
 12. Līdzdalība dažādu projektu iepakojuma jomā sagatavošanā, atbalstīšanā, virzīšanā un koordinēšanā;
 13. Latvijas iepakojuma nozares informatīvās datu bāzes uzturēšana un pilnveidošana.
Organizatoriskā struktūra

Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.

Biedru sapulces starplaikos Asociācijas darbību vada un  biedru sapulces lēmumu izpildi organizē, kā arī Asociāciju pārstāv Valde (5 valdes locekļi, ieskaitot Valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku).